Algemene voorwaarden verkoop

 

Algemeen

De offertes, facturen en overeenkomsten van BRIGHTBOARD BV zijn onderworpen aan de onderstaande voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk indien uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard door BRIGHTBOARD BV.

Aanbiedingen

Al de offertes van BRIGHTBOARD BV zijn zonder verbintenis en gelden louter ten informatieve titel. Een aan BRIGHTBOARD BV toegezonden bestelling is slechts aanvaard voor zover de bestelling uitdrukkelijk wordt bevestigd.

Een overeenkomst komt geldig tot stand door ondertekening door de klant van de bestelbon. Van zodra BRIGHTBOARD BV het voorschot van een klant ontvangt, betekent dit dat de klant akkoord gaat met de algemene voorwaarden en de goederen definitief in bestelling neemt.

Levering

De levering geschiedt en het risico gaat over op het ogenblik dat de goederen ter beschikking zijn van de klant conform huidige algemene voorwaarden. Leveringstermijnen worden enkel ter inlichting aangeduid en zijn geenszins bindend voor BRIGHTBOARD BV. Laattijdige leveringen geven geen aanleiding tot ontbinding of schadevergoeding.

Indien BRIGHTBOARD BV ingevolge omstandigheden onafhankelijk van haar wil, zoals overmacht, in de onmogelijkheid is om een aanvaarde bestelling uit te voeren, dan kan BRIGHTBOARD BV door gewone mededeling aan de klant de overeenkomst ontbinden zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Montage – Programmering

Indien overeengekomen wordt dat BRIGHTBOARD BV instaat voor de plaatsing en/of programmering van het product, dient de klant BRIGHTBOARD BV schriftelijk op de hoogte te brengen dat de noodzakelijke voorbereidende werken ten laste van de klant afgerond en conform zijn, vooraleer BRIGHTBOARD BV tot installatie overgaat.

De klant staat zelf in voor de aanwezigheid van een gekeurde elektriciteitsinstallatie, alsmede voor geschikte accommodaties voor de plaatsing van het product. Alle eventuele belastingen en taksen vallen ten laste van de klant.‍

Gebreken – Aansprakelijkheid

Klachten inzake uitvoering van werken, verkeerde leveringen en uitwendig

waarneembare gebreken dienen per aangetekend schrijven aan BRIGHTBOARD BV overgemaakt te worden binnen 48 uur na de levering. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke eventuele aanspraak tegen BRIGHTBOARD BV.

Klachten inzake verborgen gebreken dienen per aangetekend schrijven aan BRIGHTBOARD BV overgemaakt te worden binnen 8 dagen na de ontdekking. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke eventuele aanspraak tegen BRIGHTBOARD BV.

BRIGHTBOARD BV is slechts verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde goederen en diensen, in functie van de specificaties die de klant schriftelijk bij zijn bestelling heeft opgegeven en waarvoor de klant zelf uitsluitend aansprakelijk blijft. Elke andere aansprakelijkheid van BRIGHTBOARD BV is uitgesloten.

De verantwoordelijkheid van BRIGHTBOARD BV is beperkt tot de vervanging van de geleverde goederen en diensten indien deze niet conform zou zijn of tot de terugbetaling van de factuurprijs, indien BRIGHTBOARD BV dat verkiest.

BRIGHTBOARD BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schadevergoeding voor bedrijfsverliezen of voor andere indirecte schade. De klant is verantwoordelijk voor vergunningen alleraard.

Betaling

Voor de bestelling van goederen, wordt er een voorschotfactuur gemaakt van 50%, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Het productieproces start pas na het ontvangen van dit voorschot; tevens start dan ook de niet bindende levertermijn.

Tenzij andersluidend beding op de aanvaarde bestelbon of de factuur, is de prijs  contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van BRIGHTBOARD BV, te weten 1730 Asse, Zone 5 Mollem 318.

Zonder tegenbericht van de klant binnen 8 dagen na facturatiedatum wordt de factuur als goedgekeurd beschouwd. De facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na de factuurdatum, zonder enige aftrek of schuldvergelijking

Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag wordt, zonder voorafgaande ingebrekestelling, van rechtswege verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 15 procent van het totale factuurbedrag, met een minimum van 250,00 EUR. Daarenboven brengt elk onbetaald gebleven bedrag, zonder voorafgaande ingebrekestelling, van rechtswege nalatigheidintrest op van 12 procent vanaf de vervaldag van de factuur.

Garantie

BRIGHTBOARD BV waarborgt een garantie op een normale werking van het product ten behoeve van de klant gedurende 36 maanden. Deze termijn begint te lopen vanaf de oplevering. Deze garantie geldt niet ten behoeve van derden aan wie de klant de goederen zou hebben overgedragen.

De garantie gedurende deze periode heeft de volgende inhoud:

• Indien er een defect werd vastgesteld aan de producten, waarborgt BrightBoard dat na de kennisgeving van het defect een technicus van BrightBoard (of een onderaannemer) zo snel mogelijk ter plaatse komt op werkdagen. De goederen worden ter plaatse hersteld of meegenomen voor herstelling naar de fabricageruimte. BRIGHTBOARD BV is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de klant lijdt ingevolge genotsderving of gederfde inkomsten tijdens de duur van de herstelling. De kosten van de wisselstukken zijn gedurende de garantieperiode ten laste van BRIGHTBOARD BV, de werkuren en kilometervergoeding zijn ten laste van de klant. Defecten, veroorzaakt door menselijk toedoen, worden door BrightBoard in regie gefactureerd aan 90€ per gewerkt uur (herstelling en de transportvergoeding).

• Indien er bepaalde onderdelen niet in voorraad zijn, worden deze bijbesteld en geleverd binnen een redelijke termijn. Na verloop van 36 maanden worden de interventies van BRIGHTBOARD BV, welke werkuren en wisselstukken omvatten en eventuele bestellingen doorgerekend aan de klant, aan de gebruikelijke tarieven.

De waarborg van BRIGHTBOARD BV beperkt zich tot de verborgen gebreken, die op het ogenblik van de levering redelijkerwijze niet konden worden ontdekt en voor zover tijdig mede gedeeld. De waarborg van BRIGHTBOARD BV beperkt zich tot  de prestaties in verband met de plaatsing die door BRIGHTBOARD BV worden onderschreven en tot de vervanging van wisselstukken. De waarborg geldt evenmin indien de klant de producten niet op een normale manier onderhoudt en indien het defect te wijten is aan gebrekkig onderhoud. Kosten van onderhoud zijn ten laste van de klant.

De waarborg vervalt wanneer de klant zelf of via derden herstellingen aan het product heeft pogen te ondernemen (behoudens herstellingen uitgevoerd door een door BrightBoard opgeleide technicus), wijzigingen aan het product heeft toegebracht of de gebruiksvoorschriften niet heeft nageleefd, het product onzorgvuldig heeft gebruik of verkeerde wisselstukken heeft aangewend. Onder geen enkel beding kan BRIGHTBOARD BV aangesproken worden voor gevolgschade.

Annulering – Ontbinding

Indien de klant de bestelling annuleert, is deze een schadevergoeding verschuldigd aan BRIGHTBOARD BV van 60 procent van de integrale prijs. Annuleert de klant haar bestelling minder dan dertig dagen voor de levering van het product, is een schadevergoeding verschuldigd van 75 procent van de integrale prijs.

BRIGHTBOARD BV heeft ingeval van het niet-respecteren door de klant van overeengekomen betalingsmodaliteiten, zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de keuze tussen enerzijds de toekomstige leveringen op te schorten, en anderzijds de overeenkomst als van rechtswege ontbonden te beschouwen, zonder afbreuk van haar recht bijkomende schadevergoeding te vorderen.

Eigendomsbehoud

De geleverde en geplaatste producten blijven eigendom van BRIGHTBOARD BV tot integrale betaling van de prijs, incl. intresten en schadevergoedingen, zelfs indien de klant ze reeds gebruikt. Tot zolang is de klant niet gerechtigd de producten te verkopen of uitlenen aan derden, dan wel ze als onderpand te gebruiken.

Dit eigendomsvoorbehoud doet geen afbreuk van de overgang van het risico van BRIGHTBOARD BV de klant. De klant zal de goederen die niet betaald werden op de vervaldag vrijwillig ter beschikking van BRIGHTBOARD BV stellen.‍

Beeindiging

De overeenkomst tussen BRIGHTBOARD BV en de klant kan onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving worden beëindigd in geval van stopzetting van de activiteiten door de klant, faillissement, gerechtelijk akkoord. Een eenvoudige kennisgeving volstaat.

Bevoegde rechtbanken – Toepasselijk recht

Alle geschillen omtrent deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen BRIGHTBOARD BV en de klant, worden uitsluitend gebracht voor de rechtbanken van het arrondissement Brussel.

Het contract tussen BRIGHTBOARD BV en de klant wordt beheerst door Belgisch recht.

VRAAG NAAR ONZE ADDITIONELE CAREPACKS VOOR EEN VERLENGDE LEVENSDUUR

Algemene voorwaarden verhuur

 

ARTIKEL 1 – Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

1.2 Apparatuur: de door BrightBoard op basis van de Overeenkomst op tijdelijke basis en als tijdelijke hulpconstructie te verhuren roerende zaken, zoals video- en LED apparatuur alsmede alle bijbehorende materialen en accessoires.

1.3 Artikel: een bepaling van deze Algemene Voorwaarden.

1.4 Bronbestanden: digitale bestanden die worden gebruikt bij de uitvoering van de Overeenkomst of die tijdens de uitvoering daarvan ontstaan.

1.5 Dry Hire: de huur die uitsluitend betrekking heeft op de Apparatuur en waarbij door BrightBoard geen werkzaamheden ten behoeve van de Apparatuur, zoals de installatie, montage, bediening, het onderhoud en/of de demontage van de Apparatuur, worden verricht.

1.6 BrightBoard BV:  Besloten vennootschap Brightboard met maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Zone 5 Mollem 318 (Belgium) en ondernemingsnummer 0887904346.

1.7 Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, één en ander in de meest ruime betekenis van het woord.

1.8 Klant: de (potentiële) wederpartij van BrightBoard, dit kan een huurder zijn, een opdrachtgever of een ander soort klant.

1.9 Locatie: de overeengekomen plaats of plaatsen waar de Apparatuur door Klant op tijdelijke basis en als tijdelijke hulpconstructie zal worden gebruikt.

1.10 Overeenkomst: de tussen de Klant en BrightBoard gesloten overeenkomst, die kan bestaan uit een huurovereenkomst voor de huur van de Apparatuur, een overeenkomst van opdracht voor het uitvoeren van audiovisuele diensten of een ander soort overeenkomst.

1.11 Partij: Klant of, al naar gelang het geval, BrightBoard.

1.12 Partijen: Klant en BrightBoard gezamenlijk.

1.13 Personeel: werknemers, stagiairs, bestuurders, ingehuurde derden en andere personen die voor een Partij werkzaamheden verrichten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en de nakoming van alle Overeenkomsten, waaronder alle opvolgende en aanvullende Overeenkomsten, en op alle eventueel in verband daarmee ontstane geschillen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.

2.3 Algemene voorwaarden van de Klant zijn slechts van toepassing als uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze Algemene Voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zijn.

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van BrightBoard zijn vrijblijvend en louter informatief.

3.2 Een door een BrightBoard nieuw uitgebrachte offerte wordt beschouwd als een nieuwe en aparte offerte die alle eerdere, niet door de Klant geaccepteerde offertes vervangt.

3.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle aanbiedingen en offertes gebaseerd op de gegevens zoals bekend tijdens het uitbrengen van de aanbieding of offerte en op uitvoering van de overeenkomst onder de in de relevante aanbieding of offerte vermelde werktijden, werktijdschema’s en werkomstandigheden. Als de uitvoering van de Overeenkomst op verzoek van Klant` niet onder de genoemde werktijden, werktijdschema’s en/of werkomstandigheden geschiedt, is Klant gehouden alle daarmee gemoeide additionele kosten, inclusief extra gemaakte uren en wachturen, aan BrightBoard te vergoeden.

3.4 BrightBoard is te allen tijde bevoegd om onderhandelingen met Klant af te breken zonder opgave van redenen en zonder tot enige vergoeding van schade en/of kosten gehouden te zijn. BrightBoard behoudt zich daarnaast het recht voor eventuele orders, opdrachten of bestellingen van Klant om haar moverende redenen te weigeren.

3.5 Een Overeenkomst komt tot stand als: (i) Partijen de door BrightBoard opgestelde Overeenkomst hebben ondertekend, (ii) BrightBoard de order, opdracht of bestelling van Klant schriftelijk heeft aanvaard, (iii) Klant de offerte van BrightBoard tijdig schriftelijk heeft aanvaard en bevestigd en BrightBoard de aanvaarding en bevestiging door Klant schriftelijk heeft herbevestigd door het versturen van een opdrachtbevestiging, dan wel (iv) BrightBoard op verzoek van Klant een aanvang maakt met het uitvoeren of leveren van diensten, waaronder mede begrepen verhuur van apparatuur.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 De vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief overige kosten zoals kosten van verzekeringen, transport, laden en lossen, verblijf, onkosten en inhuur van derden, tenzij BrightBoard uitdrukkelijk schriftelijk anders aangeeft.

4.2 De Klant aanvaardt dat door of namens haar verzochte wijzigingen in de opdracht, daaronder mede begrepen gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen, schetsen, proeven, storyboards, de opleverspecificaties of werkzaamheden die noodzakelijk zijn door aanpassingen aan de opdracht, kunnen leiden tot afwijkingen van de begroting en de prijs. Dit geldt ook voor extra bewerkelijke modellen of animaties, onduidelijke omschrijvingen, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke Informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van levering van de door Klant aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door Klant die BrightBoard tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Betaling door Klant dient plaats te vinden binnen de in de offerte, de opdrachtbevestiging of op de factuur vermelde betalingstermijn.

5.2 BrightBoard is gerechtigd, al dan niet tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, gehele of gedeeltelijke voorschotten te vragen. BrightBoard behoudt zich, zonder afbreuk te doen aan haar eventuele overige rechten, het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, al dan niet zonder melding daarvan aan Klant, totdat de voorschotnota is betaald.

5.3 Betaling door Klant dient uitsluitend te geschieden in euro, zonder verrekening, korting, vermindering of opschorting. Indien Klant zich binnen de betalingstermijn schriftelijk over een factuur heeft beklaagd en deze klacht naar de mening van BrightBoard gegrond is, mag de betaling alleen worden opgeschort voor wat betreft het gedeelte van de factuur waarop de klacht betrekking heeft.

5.4 Alle kosten in verband met betaling, verschaffing van zekerheid, kosten voor transacties en kosten

in verband met valutawijzigingen daaronder mede begrepen, komen voor rekening van Klant.

Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag wordt, zonder voorafgaande ingebrekestelling, vanrechtswege verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 12 procent van het totale factuurbedrag met een minimum van 125,00 EUR. Daarenboven brengt elk onbetaald gebleven bedrag, zonder voorafgaande ingebrekestelling, van rechtswege nalatigheidintrest op van 15 procent vanaf de vervaldag van de factuur tot de algehele betaling. Bij niet-tijdige betaling van een factuur, zullen alle openstaande (niet-vervallen) facturen onmiddellijk integraal opeisbaar worden.

5.5 BrightBoard is gerechtigd te compenseren, ook indien niet aan de wettelijke vereisten voor schuld vergelijking is voldaan, waaronder maar niet beperkt tot de compensatie van vorderingen van BrightBoard en/of van tot de groep van BrightBoard behorende ondernemingen op Klant te  verrekenen met vorderingen van Klant op BrightBoard en/of tot de groep van BrightBoard behorende ondernemingen, ongeacht de rechtsgrond van de desbetreffende vorderingen.

Artikel 6 – Zekerheidsstelling

6.1 Indien er naar BrightBoards oordeel een gegronde reden bestaat te vrezen dat Klant haar verplichtingen jegens BrightBoard niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, is Klant verplicht om, op

eerste verzoek van BrightBoard terstond, in de door BrightBoard gewenste vorm, genoegzame zekerheid te stellen voor de volledige nakoming door Klant van al haar (betalings)verplichtingen of de gestelde zekerheid te vervangen of aan te vullen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering op de Klant met de eventuele rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat de BrightBoard daarop zonder moeite verhaal kan nemen.

6.2 Als Klant binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van een in het vorige lid omschreven verzoek tot zekerheidstelling geen gevolg daaraan geeft, treden alle gevolgen van niet-nakoming terstond in, waaronder zonder beperking het recht van BrightBoard op opschorting van haar verplichtingen en het recht de apparatuur terug te halen.

Artikel 7 – Uitvoering van de Overeenkomst algemeen

7.1 Alle door Klant aan BrightBoard te geven nadere instructies voor de uitvoering van de Overeenkomst dienen door Klant schriftelijk te worden gegeven. Indien BrightBoard mondeling door Klant wordt geïnstrueerd, zal BrightBoard dit na het geven van de instructie indien mogelijk schriftelijk aan Klant bevestigen. BrightBoard is, zonder afbreuk te doen aan het overige hierin bepaalde, niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onnauwkeurigheden of misverstanden die het gevolg zijn van door Klant gegeven mondelinge instructies.

7.2 Tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen of door BrightBoard aangegeven, zijn levertermijnen, planningen, milestones, review momenten e.d. indicatief. Verschuiving in planning, gerelateerd aan aanpassingen of andere verzoeken van Klant, waaronder die omschreven in Artikel

4.2, kunnen tot gevolg hebben dat een opdracht de ingeplande en beschikbare productiecapaciteit overschrijdt, wat kan leiden tot vertraagde uitvoering van de werkzaamheden klant aanvaardt deze gevolgen.

7.3 Klant dient in het algemeen die medewerking te verlenen die voor BrightBoard redelijkerwijs nood zakelijk is om de Overeenkomst uit te kunnen voeren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het beschikbaar stellen van faciliteiten, het toegang verlenen tot terreinen en gebouwen, het in ontvangst nemen van zaken, het beschikbaar hebben van voldoende en gekwalificeerd Personeel om Personeel van BrightBoard te assisteren, het tijdig geven van benodigde inbreng en nemen van benodigde besluiten.

7.4 Tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen of hierin aangegeven, draagt de Klant zorg voor de benodigde (technische) faciliteiten, infrastructuur en hulpmiddelen om het door BrightBoard geleverde in gebruik te nemen.

7.5 Klant dient te zorgen dat alle door haar geleverde informatie en bestanden juist, actueel, accuraat en volledig zijn, dat deze geen inbreuken maken op (intellectuele) eigendomsrechten van derden en dat deze in overeenstemming zijn met toepasselijke wet- en regelgeving. BrightBoard is niet verplicht de van Klant ontvangen informatie of bestanden te controleren op het voorgaande.

7.6 Wanneer Personeel van BrightBoard werkzaamheden uitvoert bij Klant, zorgt Klant er voor dat de arbeidsomstandigheden ter plekke conform de regels inzake welzijn op het werk zijn.

7.7 Als Klant niet voldoet aan de in de Overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) omschreven verplichtingen, geldt dit als een tekortkoming en is BrightBoard onder meer gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en eventuele in verband daarmee gemaakte extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 8 – Bijzondere bepalingen ten aanzien van verhuur van apparatuur

8.1. Algemeen

8.1.1. Naast de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, gelden bepalingen in dit Artikel 8 als BrightBoard Apparatuur verhuurt.

8.1.2. BrightBoard is gerechtigd vervangende Apparatuur van gelijkwaardige of betere kwaliteit aan Klant te verhuren, indien de overeengekomen Apparatuur voor de uitvoering van de Overeenkomst niet beschikbaar is.

8.2. Duur huurovereenkomst

8.2.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst weergegeven huurperiode en vangt aan op de overeengekomen datum van aflevering van de Apparatuur.

8.3. Verplichtingen BrightBoard

8.3.1. BrightBoard verplicht zich de overeengekomen Apparatuur in goede staat en in overeenstemming met de overeengekomen, in de Overeenkomst weergegeven specificaties, afmetingen en, daar waar nodig, gewicht aan Klant ter beschikking te stellen.

8.3.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal BrightBoard de Apparatuur aan Klant ter beschikking stellen door aflevering van de Apparatuur op de overeengekomen Locatie.

8.4. Medewerking van Klant

8.4.1. Klant dient aan te geven waar de Apparatuur gelost dient te worden. Na afloop van het evenement dient Klant aan te geven waar de Apparatuur geladen dient te worden. BrightBoard is, ongeacht de rechtsgrond en zonder afbreuk te doen aan het overige hierin bepaalde, niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van het opvolgen van de instructies van Klant ter zake van het laden en/of lossen.

8.4.2. Indien sprake is van een buitenevenement, is Klant verplicht voor veilige en toegankelijke terreinomstandigheden zorg te dragen. Indien de aflevering, het laden, lossen en/of de verwijdering van de Apparatuur als gevolg van de terreinomstandigheden op de overeengekomen datum niet mogelijk is of vertraging oploopt, dan dient Klant de daarmee gepaard gaande kosten aan BrightBoard te vergoeden. BrightBoard is, ongeacht de rechtsgrond en zonder afbreuk te doen aan het overige hierin bepaalde, niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan aan wegen, paden of grond op de Locatie dan wel op of dichtbij de plek waar de Apparatuur zich binnen de Locatie bevindt, ongeacht of dit al dan niet als particulier of openbaar terrein wordt beschouwd, als gevolg van het opvolgen van de instructies van Klant ter zake van het afleveren, laden, lossen of verwijderen van de appratuur en/of het betreden en/of verlaten van het terrein. De klant zal BrightBoard dienaangaande vrijwaren.

8.4.3. Voordat de Overeenkomst door BrightBoard kan worden uitgevoerd, is Klant verplicht BrightBoard te instrueren waar de Apparatuur dient te worden geïnstalleerd.

8.4.4. Klant is verantwoordelijk en zal zorgdragen voor het verkrijgen van alle vergunningen, licenties en andere goedkeuringen die nodig zijn voor het organiseren van het evenement en het gebruik van de apparatuur.

8.4.5. Klant dient de adviezen van BrightBoard met betrekking tot de positionering van de apparatuur strikt op te volgen.

8.4.6. Klant verplicht zich tijdig en kosteloos een ononderbroken stroomvoorziening aan BrightBoard ter beschikking te stellen wanneer BrightBoard dit passend acht voor de Apparatuur. Op BrightBoards eerste verzoek dient Klant zorg te dragen voor zoveel verlichting als nodig is om (’s avonds) veilig te kunnen werken.

8.4.7. Klant is verplicht BrightBoard en het door BrightBoard ingeschakelde Personeel te allen tijde in de gelegenheid te stellen de Locatie te betreden en te verlaten voor, al naar gelang het geval, het laden, lossen, de montage, installatie, bediening, onderhoud, demontage en/of verwijdering (van de Locatie) van de Apparatuur. Klant zal BrightBoard daartoe indien nodig afdoende en doorlopende toegangsbewijzen verschaffen.

8.4.8. Klant is verantwoordelijk voor een tijdige afronding van de werkzaamheden van haar Personeel die voorafgaand aan de installatie en montage van de Apparatuur dienen te geschieden, zodat BrightBoard voldoende tijd heeft voor het verrichten van de met Klant overeengekomen werkzaamheden. BrightBoard is gerechtigd wachturen bij Klant in rekening te brengen, indien bedoelde werkzaamheden niet tijdig zijn uitgevoerd.

8.5. Gebruik van de Apparatuur

8.5.1. Klant is verplicht zich als een goed huurder van de Apparatuur te gedragen en de Apparatuur zorgvuldig en op vakkundige wijze te gebruiken in overeenstemming met de bestemming van de Appratuur. Klant dient alle eventuele meegeleverde of medegedeelde instructies ten aanzien van de Apparatuur op te volgen.

8.5.2. Als in de Overeenkomst is bepaald dat BrightBoard op een aantal specifiek aangegeven data niet voor de installatie, demontage, het onderhoud en/of de bediening van de Apparatuur kan zorg dragen, dan mag Klant zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BrightBoard de Apparatuur niet op die data gebruiken.

8.5.3. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BrightBoard is het Klant niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in of aan de Apparatuur. BrightBoard is wel gerechtigd wijzigingen aan te brengen in of aan de Appratuur indien dat nodig is voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst en/of om te voldoen aan toepasselijke wet- en/of regelgeving of maatregelen of bevelen van overheidswege.

8.5.4. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van BrightBoard is het Klant niet toegestaan om: (i) de behuizing/verpakking van de Apparatuur of enig onderdeel daarvan te openen, (ii) de Apparatuur te verplaatsen en/of (iii) de Appratuur te bedienen.

8.5.5. Na het einde van de huurtermijn dient Klant de Apparatuur weer voor BrightBoard beschikbaar te maken.

8.6. Locatie

8.6.1. De Apparatuur mag uitsluitend worden gebruikt op de Locatie. Indien de Apparatuur zich na de datum van aflevering en op enig moment gedurende de huurperiode niet op de Locatie bevindt of naar een andere locatie wordt of is verplaatst, is BrightBoard gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke werking schriftelijk te beëindigen, ofwel door deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden ofwel door deze op te zeggen. Daarnaast is de Klant in dat geval onmiddellijk een boete van € 50.000 (vijftig duizend euro) verschuldigd, onverminderd BrightBoards overige rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het recht op schadevergoeding en nakoming.

8.6.2. Indien de Apparatuur zich op de Locatie in een transportmiddel bevindt waarin de regiekamer is gevestigd, dan is het Klant, noch diens Personeel toegestaan de regiekamer in het transportmiddel en/of het transportmiddel zelf te betreden, tenzij dit plaatsvindt op uitnodiging en onder begeleiding van een Personeelslid van BrightBoard en onder de voorwaarde dat alle door BrightBoard ingestelde veiligheidsprocedures strikt worden nageleefd.

8.7. Audiovisueel transmissiemateriaal

8.7.1. Tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, is Klant verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van en de inhoud van het audiovisuele transmissiemateriaal dat via de Apparatuur dient te worden vertoond en/of uitgezonden. Klant dient alsdan daar waar nodig, en op eigen kosten, alle noodzakelijke vergunningen, licenties en toestemmingen te verkrijgen om al het transmissiemateriaal op of via de Apparatuur te vertonen en uit te zenden. Klant wordt aangeraden geen origineel materiaal in de Apparatuur dan wel in verband met het gebruik van de Apparatuur te gebruiken zonder eerst een reservekopie te hebben gemaakt.

8.7.2. Klant vrijwaart BrightBoard en stelt haar schadeloos voor alle aanspraken van derden die zijn gebaseerd op de stelling dat het vertonen en/of uitzenden van het transmissiemateriaal en/of het transmissiemateriaal zelf inbreuk maakt op hun (intellectuele eigendoms)rechten en/of niet aan relevante toepasselijke wet- en/of regelgeving voldoet, behoudens voor zover de aanspraak volledig aan BrightBoard kan worden toegerekend.

8.7.3. BrightBoard is, ongeacht de rechtsgrond en zonder afbreuk te doen aan het overige hierin bepaalde, niet aansprakelijk voor enig verlies van of beschadiging van of aan (origineel) transmissiemateriaal.

8.8. Dry Hire

8.8.1. Het bepaalde in Artikelen 8.4.3, 8.4.5, 8.4.6 tweede zin, 8.4.7, 8.4.8, 8.5.2, 8.5.4 en 8.6.2 is niet van toepassing indien sprake is van Dry Hire.

8.8.2. Indien sprake is van Dry Hire, is BrightBoard niet verplicht om bij Klant navraag te doen omtrent het beoogde gebruik van de Apparatuur of de omstandigheden waaronder de Apparatuur zal worden gebruikt. Zonder afbreuk te doen aan het overige hierin bepaalde en ongeacht de rechtsgrond is BrightBoard in zodanig geval niet aansprakelijk voor de toepassing en/of het gebruik van de Apparatuur door Klant.

8.9. Bescherming Apparatuur en verzekeringsplicht

8.9.1. Klant is verplicht alle noodzakelijke maatregelen te treffen om de Apparatuur gedurende de huur periode te beschermen tegen vandalisme, diefstal, verlies en andere risico’s. Klant is verplicht de Apparatuur, het terrein, de Locatie en de plaats waar de Apparatuur zich bevindt naar behoren te beveiligen, waaronder in ieder geval wordt verstaan dat derden geen ongeoorloofde toegang tot de Apparatuur hebben.

8.9.2. Vanaf de datum van aflevering van de Apparatuur en gedurende de huurperiode is Klant verplicht om bij een nationaal erkende verzekeringsmaatschappij alle risico’s met betrekking tot de Apparatuur te laten verzekeren, waarbij de waarde van de Apparatuur volledig is verzekerd.

8.9.3. Klant zal BrightBoard als medeverzekerde in de Artikel 8.9.2 genoemde polissen laten opnemen, zonder dat BrightBoard premieplichtig wordt of een eigen risico of andere vergoeding (aan verzekeraar) dient te betalen. Klant zal ervoor zorgen dat uitkeringen van de verzekeraar met betrekking tot de Apparatuur rechtstreeks aan BrightBoard worden voldaan. Klant zal de bijbehorende premies steeds tijdig betalen en BrightBoard op eerste verzoek een kopie van de polissen en bijbehorende polisvoorwaarden verstrekken. Zo nodig zal Klant een vordering op de verzekeraar ter zake van een uitkering die betrekking heeft op de Apparatuur aan BrightBoard cederen.

8.9.4. Als Klant niet verzekerd is omdat zij niet voldoet aan haar verplichtingen uit hoofde van Artikel 8.9.2. en/of 8.9.3, is Klant zonder beperking aansprakelijk voor alle schade aan de Apparatuur, waaronder mede begrepen vandalisme, diefstal, verlies en andere verwezenlijkte risico’s, ongeacht of er sprake is overmacht aan de zijde van Klant.

8.10. Schade aan Apparatuur en klachten over Apparatuur

8.10.1. Klant is verplicht BrightBoard onverwijld van schade aan de Apparatuur en klachten over de (werking van) de Apparatuur in kennis te stellen en dit binnen 24 uur, doch uiterlijk binnen drie kalenderdagen na afloop van het desbetreffende evenement schriftelijk aan BrightBoard te bevestigen. Bij de kennisgeving dient Klant voldoende gespecificeerd aan te geven wat de schade is en/of waar de klacht betrekking op heeft. Als Klant niet binnen de hiervoor bedoelde termijn en/of niet voldoende gespecificeerd heeft geklaagd, vervalt elk aanspraak van Klant en is BrightBoard niet jegens Klant aansprakelijk.

8.10.2. Indien een klacht door BrightBoard gegrond wordt bevonden (wat in ieder geval niet het geval is als het probleem met de Apparatuur is veroorzaakt door Klant en/of door Klant ingehuurde derden en/of door Klant ingezette zaken en/of het probleem anderszins voor rekening van de Klant komt), is BrightBoard slechts gehouden het onderdeel of de onderdelen van de Apparatuur of de Apparatuur waarop de klacht betrekking heeft kosteloos en binnen een redelijke termijn te vervangen of te herstellen of een bedrag te vergoeden overeenkomstig het bepaalde in Artikel 8.10.3, zulks ter keuze van BrightBoard.

8.10.3. Indien de Apparatuur op enig moment tijdens de huurperiode gedurende een totale transmissietijd van meer dan 15% van de totale geplande transmissietijd op een bepaalde dag niet functioneert als gevolg van: (i) een omstandigheid die naar het oordeel van BrightBoard voor rekening en risico van BrightBoard dient te komen, (ii) het niet functioneren van de Apparatuur zelf of (iii) het handelen of nalaten van BrightBoards Personeel, en dit probleem niet binnen een redelijke termijn door BrightBoard kan worden verholpen of, al naar gelang het geval, hersteld, dan restitueert BrightBoard aan Klant een bedrag dat overeenkomt met de verloren transmissietijd en wordt berekend als een bepaald percentage van de totale door Klant verschuldigde huurprijs, exclusief transportkosten, arbeidskosten en overige kosten, en waarbij rekening wordt gehouden met het aantal gebruikte schermen en dagen van gebruik, met dien verstande dat de maximale aansprakelijkheid van BrightBoard, ongeacht de rechtsgrond, is beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door Klant voor de huur van de desbetreffende Apparatuur is betaald.

8.10.4. Het bepaalde in Artikelen 15.1 tot en met 15.9 is van overeenkomstige toepassing.

8.10.5. Klachten met betrekking tot de niet-conformiteit van de apparatuur of verborgen gebreken, dienen geformuleerd te worden binnen de 14 dagen na de ontdekking.

8.11. Terughalen Apparatuur

8.11.1. In geval van niet-nakoming door Klant van één of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst (inclusief voor de duidelijkheid haar verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden), heeft BrightBoard het recht de aan Klant ter beschikking gestelde Apparatuur terug te (doen) halen.

8.11.2. Klant machtigt BrightBoard reeds nu onherroepelijk om daartoe de terreinen en/of ruimtes te (doen) betreden waar de desbetreffende Apparatuur zich bevindt en is, in voorkomend geval, verplicht ervoor te zorgen dat de daartoe bevoegde derden BrightBoard toestemming verlenen om de terreinen en/of ruimtes te (doen) betreden waar de desbetreffende Apparatuur zich bevindt.

8.11.3. Alle kosten van BrightBoard in verband met het terughalen van de Apparatuur als gevolg van niet-nakoming door Klant komen voor rekening van Klant.‍

Artikel 9 – Bijzondere bepalingen ten aanzien van het uitvoeren van opdrachten

9.1. Algemeen

9.1.1. Naast de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, gelden bepalingen van dit Artikel 9 als BrightBoard diensten levert of werkzaamheden verricht.

9.2. Uitvoering opdracht

9.2.1. Tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen komen, heeft BrightBoard geen resultaatsverplichting.

9.2.2. BrightBoard zal zich inspannen de werken als een normaal en zorgvuldig opdrachtnemer tot stand te brengen conform ontwerp, tekening, schets, model of storyboard dan wel de proeven.

9.3. Op- of aflevering

9.3.1. Klant is gehouden direct na op- of aflevering te onderzoeken of BrightBoard de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de BrightBoard er direct schriftelijk van in kennis te stellen, zodra haar het tegendeel blijkt. Bij de schriftelijke kennisgeving dient de Klant voldoende gespecificeerd aan te geven wat naar diens mening de tekortkoming is. De nakoming van de Overeenkomst geldt in ieder geval als deugdelijk indien Klant in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld hiervoor (tijdig) te doen.

9.3.2. Goedkeuring van proeven door Klant geldt als erkenning door de Klant dat de BrightBoard de aande proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

9.3.3. BrightBoard is steeds gerechtigd tot een herstel in natura, tenzij de tekortkoming niet herstelbaar is.

9.3.4. De prestatie van de BrightBoard geldt in elk geval tussen Partijen als deugdelijk, indien Klant het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen.

9.3.5. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, schets, model of storyboard respectievelijk de proeven, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn en/of de ingebruikname van het geleverde niet in de weg staan. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in alle redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het geleverde werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

9.3.6. In geval van afwijkingen die niet van geringe betekenis zijn, zal BrightBoard, indien Klant aan het bepaalde in lid 1 heeft voldaan, de afwijkingen met bekwame spoed trachten te herstellen. BrightBoard kan dit herstel echter niet garanderen. Als het BrightBoard niet lukt de afwijking te herstellen voordat een evenement plaatsvindt of een ander overeengekomen tijdstip, behoudt zij zich het recht voor de Overeenkomst al dan niet gedeeltelijk te ontbinden en het bedrag van de werkzaamheden ten belope van de niet geringe afwijkingen te crediteren. Dit is alsdan de enige remedie voor Klant.‍

Artikel 10 – Eigendom

10.1 Klant erkent en respecteert dat BrightBoard eigenaar van de Apparatuur is en blijft. Klant is verplicht aan derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot haar opdrachtgevers en de partijen die eigenaar zijn van dan wel verantwoordelijk zijn voor het desbetreffende evenement en door Klant voor de op- en afbouw van het evenement ingeschakelde derden, duidelijk en tijdig, dat wil zeggen uiterlijk op het moment dat de Apparatuur zal worden gebruikt, schriftelijk kenbaar te maken dat de Apparatuur: (a) eigendom van BrightBoard is, (b) op tijdelijke basis en voor gebruik als tijdelijk hulpmiddel aan Klant ter beschikking is gesteld en (c) na afloop van het evenement (door BrightBoard) dient te worden verwijderd en aan BrightBoard te worden geretourneerd. Klant is verplicht BrightBoard op eerste verzoek van BrightBoard een kopie van de desbetreffende kennisgevingen te verstrekken.

10.2 Klant zal niets doen of nalaten waardoor afbreuk kan worden gedaan aan het eigendomsrecht van BrightBoard, waaronder begrepen maar niet beperkt het op zodanige wijze bevestigen van Apparatuur dat natrekking of incorporatie met andere zaken ontstaat en het verwijderen van eigendomstekens van BrightBoard op de Apparatuur.

10.3 Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BrightBoard, is het Klant niet toegestaan de haar in verhuur gegeven Apparatuur op enigerlei wijze, geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, te vervreemden, in zekerheid te geven, te bezwaren of in huur of onderhuur te geven.

10.4 Klant is verplicht BrightBoard onverwijld op de hoogte te stellen indien derden rechten op de Apparatuur doen gelden of zij kennis ervan heeft dat derden voornemens zijn rechten op de voornoemde Apparatuur te doen gelden.

10.5 Indien en voor zover BrightBoard de Apparatuur van derden heeft gehuurd, zijn Artikelen 10.1 tot en met 10.4 van overeenkomstige toepassing en gelden de bepalingen ten opzichte van de desbetreffende eigenaar.

10.6 Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van overige zaken die BrightBoard door of vanwege de Klant toevertrouwd zijn, zal BrightBoard dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent haar eigen zaken aanwendt. Klant draagt het risico voor bedoelde zaken en dient deze zelf te verzekeren. Klant verleent de BrightBoard een pandrecht op deze zaken als zekerheid voor betaling van aan BrightBoard verschuldigde bedragen.

10.7 Voor zover BrightBoard in het kader van de uitvoering van werkzaamheden zaken meelevert (Apparatuur valt hier niet onder omdat dit alleen wordt verhuurd), blijven deze zaken eigendom van BrightBoard totdat Klant voor deze zaken heeft betaald (als dat is overeengekomen), alsmede de kosten voor eventuele ten behoeve van Klant in verband met de zaken verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede vorderingen wegens tekortkomen in de nakoming van de Overeenkomst door de Klant, waaronder mede begrepen rente, kosten en eventuele boetes, heeft voldaan.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Klant vrijwaart de BrightBoard en stelt haar schadeloos voor alle aanspraken van derden betreffen de inbreuken op hun (intellectuele) eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, zulks tenzij een dergelijke aanspraak volledig aan BrightBoard kan worden toegerekend.

11.2 De Bronbestanden blijven eigendom van de BrightBoard. BrightBoard is niet gehouden deze Bronbestanden te bewaren en staat niet in voor de geschiktheid daarvan tot hergebruik. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, heeft Klant geen recht op toegang tot, noch een kopie van de Bronbestanden.

11.3 Klant verkrijgt op het opgeleverde een beperkte, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie om dit te gebruiken in de vorm, omvang, op de wijze, voor de duur en voor het doel als in de Overeenkomst omschreven.

11.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen verkrijgt Klant geen eigendomsrecht op het opgeleverde, ongeacht of Klant het opgeleverde onder eigen naam verveelvoudigt en/of openbaar maakt.

11.5 BrightBoard is gerechtigd in het opgeleverde haar naam te vermelden op een daarvoor geëigende plaats en is tevens gerechtigd daarin het symbool © en het jaar van eerste openbaarmaking te vermelden. Klant is verplicht het opgeleverde steeds met inbegrip van naam van de BrightBoard en/of andere aangebrachte gegevens openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens afwijkingen ingevolge voorafgaande schriftelijke toestemming van BrightBoard.

11.6 In geval van vertoning door of namens Klant van het opgeleverde, mogen beeld en geluid niet afzonderlijk openbaar worden gemaakt, maar is slechts openbaarmaking van beeld en geluid tezamen toegestaan. Ook dient het opgeleverde steeds in zijn geheel te worden vertoond.

11.7 Klant is zelf verantwoordelijk voor de verwerving van openbaarmakings-, vertonings-, vastleggings-

en/of reproductierechten met betrekking tot de muziek, tekst en/of andere elementen die deel uitmaken van het opgeleverde.

11.8 BrightBoard is, onverminderd haar overige rechten, steeds vrij het opgeleverde of een verveelvoudiging daarvan te gebruiken ten behoeve van andere klanten, haar eigen publiciteit, promotie en expositie van het opgeleverde en daarbij de naam van Klant te vermelden, tenzij tevoren tussen Partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Indien de behoorlijke nakoming door een Partij ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van de desbetreffende Partij komen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de omstandigheden genoemd in Artikel 12.2 maar met uitzondering van betalingsverplichtingen van Klant en van de in Artikel 12.3 genoemde omstandigheden, geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is, is de door overmacht getroffen Partij niet aansprakelijk jegens de andere Partij voor enige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, enig als gevolg daarvan optredend verzuim of enige vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst en heeft iedere Partij het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien de onmogelijkheid in de nakoming tijdelijk is, kan de Overeenkomst op een later tijdstip worden nagekomen, tenzij nakoming op een later tijdstip niet meer van waarde is voor BrightBoard.

12.2 Omstandigheden die in ieder geval overmacht aan de zijde van BrightBoard opleveren zijn: van overheidswege uitgevaardigde of uit te vaardigen voorschriften of maatregelen die het gebruik van de verhuurde of nog te verhuren Apparatuur verhinderen of beperken of BrightBoard anderszins verhinderen of beperken in de uitvoering van de Overeenkomst, werkstaking, uitsluitingen, acties van vakbonden, ziekte, arbeidsongeschiktheid of andere niet-beschikbaarheid van Personeel, (dreigende) epidemie(ën)/pandemie(ën), in-, uit- en/of doorvoerverboden met betrekking tot de Apparatuur, transportproblemen, niet- nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers of hulppersonen van BrightBoard of door BrightBoard ingeschakelde transportondernemingen, signaal- en/of stroomonderbrekingen of andere onderbrekingen, stremmingen of stagnatie in door nutsbedrijven geleverde middelen, kabelschade, brand, machinebreuk, verkeerde podiumopbouw, verkeerde verlichting, geen of verkeerde geluidsweergave, natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, mobilisatie, terroristische acties en/of aanslagen. Klant kan geen recht op vergoeding van kosten, schade of rente noch nakoming doen gelden.

12.3 (i) Weersomstandigheden, (ii) het, om welke reden dan ook, geen doorgang vinden of (voortijdig) annuleren van het evenement waarvoor de Apparatuur en/of, indien van toepassing, het Personeel van BrightBoard door Klant is gehuurd, (iii) het, om welke reden dan ook, annuleren van de aan BrightBoard gegeven opdracht, (iv) het niet gebruiken of niet in gebruik nemen van de Apparatuur na aflevering aan Klant, en/of (v) het niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomen van door Klant met derden gemaakte afspraken, leveren geen overmacht aan de zijde van Klant op.

12.4 Indien een Partij door overmacht is getroffen, zal zij de andere Partij daarvan onverwijld mondeling op de hoogte stellen en dit binnen 24 uur na de mondelinge melding schriftelijk bevestigen.‍

Artikel 13 – Beëindiging Overeenkomst

13.1 Indien Klant jegens BrightBoard tekort komt in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden of indien: (a) opschorting van betaling door Klant wordt of is aangevraagd of is verleend, (b) het faillissement van Klant wordt of is aangevraagd of uitgesproken, (c) Klant een regeling met haar schuldeisers treft of andere stappen neemt met het oog op herstructurering van haar schulden, (d) Klant anderszins in de zeggenschap over haar vermogen wordt beperkt of deze verliest, (e) Klant haar bedrijfsactiviteiten staakt of naar een ander land verplaatst, of wordt geliquideerd of ontbonden, fuseert of wordt gesplitst of een besluit tot één of meer van het vorenstaande wordt genomen, of (f) Klant de feitelijke macht over (een gedeelte van) de Apparatuur heeft verloren, heeft BrightBoard het recht de Overeenkomst met onmiddellijke werking schriftelijk te beëindigen, ofwel door de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ofwel door de Overeenkomst op te zeggen, en de verdere nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, al dan niet zonder melding daarvan, zulks onverminderd alle overige aan haar toekomende rechten en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Het stellen van een termijn voor nakoming in de schriftelijke kennisgeving van BrightBoard is niet vereist indien nakoming naar de mening van BrightBoard niet mogelijk of niet wenselijk is.

13.2 Alle vorderingen van BrightBoard op Klant zijn terstond opeisbaar na het eindigen van de Overeenkomst. Na het eindigen van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, is BrightBoard niet gehouden tot terugbetaling van reeds betaalde bedragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 14 – Annulering door Klant

14.1 Indien Klant een evenement annuleert en om die reden geen uitvoering aan de Overeenkomst kan worden gegeven, is Klant verplicht aan BrightBoard een percentage van de overeengekomen huurprijs te vergoeden overeenkomstig het hieronder weergegeven schema:

Annulering tot 1 maand vóór aanvang van de huurperiode: 40% van de totale huurprijs.

Annulering 1 maand vóór aanvang van de huurperiode: 60% van de totale huurprijs.

Annulering 2 weken vóór aanvang van de huurperiode: 75% van de totale huurprijs.

Annulering 1 week vóór aanvang van de huurperiode: 90% van de totale huurprijs.

Annulering nadat de Apparatuur en/of, al naar gelang het geval, Personeel van BrightBoard op de Locatie gearriveerd is/zijn: 100% van de totale huurprijs.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

15.1 De aansprakelijkheid van BrightBoard in verband met de verhuur van Appratuur is, ongeacht de rechtsgrond, beperkt tot maximaal de totale huurprijs die door Klant gedurende de huurperiode is betaald voor de huur van de Apparatuur waardoor de door Klant geleden schade is veroorzaakt.

15.2 Zonder afbreuk te doen aan het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde is BrightBoard,

ongeacht de rechtsgrond, niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door of het gevolg is van het gebruik, verwerken en doorgeven van door Klant aangeleverde informatie, noch voor schade die ontstaat doordat of nadat Klant de vervaardigde zaken of werken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de schade ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever niet voorzienbaar zou zijn geweest.

15.3 BrightBoard is, ongeacht de rechtsgrond, onder meer niet aansprakelijk voor gevolgschade, ongeacht of deze als direct of indirect gevolg wordt geleden en waaronder onder meer wordt verstaan: gederfde winst, geleden verliezen, verlies van omzet, verlies van goodwill, reputatieschade, gemaakte kosten, genotsverlies, genotsvermindering, verlies van gegevens, verlies van contracten, gemiste opdrachten, gemiste besparingen, aanspraken van klanten van Klant, aanspraken van Personeel van de Klant, te betalen boetes, niet terugverdiende investeringen, schade verband houdend met inschakeling van door de Klant voorgeschreven derden of voorgeschreven zaken, materialen of vervoersmiddelen en schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of – stagnatie.

15.4 Hoe dan ook, dient  Klant BrightBoard aangetekend in gebreke te stellen, waarbij de (vermeende) tekortkoming en na te komen verplichtingen voldoende gespecificeerd uiteen zijn gezet en waarin  aan BrightBoard een redelijke termijn wordt geboden om haar verbintenissen alsnog na te komen.

15.5 Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding, dient Klant zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een (1) maand na het bekend worden met de oorzaak van de schade BrightBoard daar van op de hoogte te brengen. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt indien Klant de schade niet in rechte vordert uiterlijk binnen zes (6) maanden na het moment waarop Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de schade.

15.6 Klant is, ongeacht de rechtsgrond, jegens BrightBoard aansprakelijk voor alle schade die op de Locatie en gedurende de huurperiode aan: (i) de Apparatuur en/of (ii) Personeel van BrightBoard en/of (iii) eigendommen van Personeel van BrightBoard wordt veroorzaakt, tenzij de desbetreffende schade is veroorzaakt door een fout van Personeel van BrightBoard.

15.7 Indien BrightBoard terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld of een andere soort vordering of sanctie krijgt opgelegd, zal Klant haar terzake zowel in als en buiten rechte vrijwaren en schadeloosstellen en de BrightBoard alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 16 – Geheimhouding

16.1 Indien Partijen geen geheimhoudingsovereenkomst hebben gesloten of de tussen hen gesloten geheimhoudingsovereenkomst is geëindigd, geldt het navolgende. Elke Partij verbindt zich om op geen enkel moment enige vertrouwelijke informatie met betrekking tot de Overeenkomst(en), offertes, opdrachtbevestigingen en opdrachten of aangaande de werkzaamheden en aangelegenheden van de andere Partij aan een derde te openbaren of voor enig doeleinde anders dan de uitvoering van de Overeenkomst(en) te gebruiken, behalve: (a) voor zover zulks vereist is bij of krachtens de wet of op vordering van een gerechtelijke instantie, of (b) voor zover zulks geschiedt aan een professionele adviseur onder oplegging aan deze van een geheimhoudingsverplichting dan wel met een wettelijke geheimhoudingsplicht en dan alleen voor zover zulks voor rechtmatige doeleinden geschiedt of (c) voor zover de desbetreffende informatie op de datum van het sluiten van de Overeenkomst of op enig moment daarna reeds algemeen openbaar is of openbaar wordt gemaakt, zonder enig onrechtmatig handelen van welke persoon dan ook of waarvan deze persoon redelijkerwijs had kunnen weten dat openbaarmaking daarvan onrechtmatig is. Vertrouwelijke informatie bestaat onder meer uit maar is niet beperkt tot: prijslijsten, klantengegevens, knowhow, ontwerpen, tekeningen schetsen, modellen, proeven en storyboards, specificaties en alle (overige) informatie, schriftelijk of mondeling, al dan niet vastgelegd op gegevensdragers die Klant van BrightBoard heeft ontvangen.

Artikel 17 – Algemene bepalingen

17.1 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts door middel van schriftelijke overeenkomst tussen Partijen worden afgeweken.

17.2 In geval van inconsistentie, interpretatieverschillen of tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomsten deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de Overeenkomst, tenzij in Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

17.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig, niet verbindend of (geheel of gedeeltelijk) niet uitvoerbaar zal zijn, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in stand. Partijen zullen al het mogelijke doen om overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die zo weinig mogelijk afwijkt van de ongeldige, onwettige, niet verbindende of niet uitvoerbare bepaling, in aanmerking nemende de inhoud en het doel van deze Algemene Voorwaarden.

17.4 Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BrightBoard, is Klant niet gerechtigd om haar rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of haar rechtsverhouding met BrightBoard onder de Overeenkomst over te dragen aan derden. BrightBoard is gerechtigd zonder toestemming van Klant diens rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde die haar onderneming, of een deel daarvan, overneemt.

17.5 Indien werkzaamheden op een externe locatie (bijv. filmset of kantoor van Klant) worden uitgevoerd, is het Klant niet toegestaan om Personeelsleden opdrachten of een arbeidsovereenkomst aan te bieden zonder kennisgeving aan, en met schriftelijke toestemming van BrightBoard.

17.6 Als een Partij op enig moment geen beroep doet op een bepaald beding in de Overeenkomst ofdeze Algemene Voorwaarden, geeft zij daarmee niet te kennen afstand te doen van dat beding.

17.7 In geval van inconsistentie, interpretatieverschillen of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

17.8 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden mede verstaan per fax, e-mail of ander elektronisch medium, gericht aan het adres of nummer van een Partij dat bekend is bij of bekend is gemaakt aan de andere Partij en waarmee reeds succesvol is gecommuniceerd.

17.9 Onder “aflevering van Apparatuur” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de feitelijke terbeschikkingstelling van de Apparatuur door BrightBoard.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen BrightBoard en Klant is uitsluitend Belgische recht van toepassing.

18.2 De Rechtbank  van het arrondissement waar BrightBoard haar hoofdvestiging heeft, is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan tussen BrightBoard en Klant voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) de Overeenkomst(en) alsmede in verband met deze Algemene Voorwaarden.