Privacy Policy

Welkom op ons privacy beleid! Wat mag je verwachten in ons privacy beleid?

1/ Inleiding en uitleg enkele privacy begrippen
2/ Wie zijn wij
3/ Welke gegevens kunnen wij van jou verwerken en waarom?
4/ Wie ontvangt de persoonsgegevens?
5/ Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens
6/ Welke rechten heb je om de bescherming van je persoonsgegevens te garanderen
7/ Hoe worden uw gegevens beveiligd?

1/ INLEIDING EN UITLEG ENKELE PRIVACYBEGRIPPEN:

Uw privacy vinden wij, net als u belangrijk.

 • ‘BrightBoard BV’ doet er alles aan om je persoonsgegevens op een correcte, wettelijke en transparante manier te verwerken.
 • Indien u meer wenst te weten te komen over de algemene begrippen rond verwerking van persoonsgegevens kan u op deze link van de privacy commissie terecht:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/privacythemas

 • We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen, naar aanleiding van vb. nieuwe verwerkingsactiviteiten van ‘BrightBoard BV’, wij adviseren u om regelmatig dit privacy beleid na te lezen op eventuele wijzigingen. De meest actuele versie zullen wij steeds op onze website plaatsen. Indien u meent dat wij uw rechten zoals hieronder opgenomen niet naleven kan u terecht bij de verantwoordelijke op info@BrightBoard.eu

2/ WIE ZIJN WIJ:

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door ‘BrightBoard BV’ met adres te Zone 5 Mollem 318, 1730 Asse, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0887.904.346. BrightBoard BV is gespecialiseerd in het vervaardigen, plaatsen en beheer van  op maat gemaakte led schermen die zichzelf snel terugverdienen.

3/ WELKE GEGEVENS KUNNEN WIJ VAN JOU VERWERKEN EN WAAROM?

Wij verzamelen gegevens om u als klant een led scherm op maat aan te bieden.

Om U de juiste led schermen of content aan te kunnen bieden en naargelang de situatie heeft ‘BrightBoard BV’ bepaalde informatie van U nodig. De informatie die ‘BrightBoard BV’ opvraagt en waarmee wij U kunnen identificeren worden persoonsgegevens genoemd. Hieronder geven we mee waarom ‘BrightBoard BV’ van U persoonsgegevens opvraagt en waarvoor deze zullen worden gebruikt.

Uw persoonsgegevens worden naargelang van het geval gebruikt voor de volgende doeleinden:

 

Voor een sollicitatie of aanwerving bij ‘BrightBoard BV’:

Indien u op zoek bent naar de job van uw leven en contact opneemt ons voor een sollicitatie kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen om een mogelijke vacature in te vullen. De gegevens van uw CV houden wij maximaal 6 maand na uw sollicitatie bij indien u niet bent aangeworven.

Gegevens die wij verzamelen via onze website:

Rubriek : “Contact”

Hierin vragen we je contactgegevens; naam, email, telefoon en uw vraag dat je ons wil versturen. Deze gegevens gebruiken wij enkel om op je vraag te antwoorden.

Cookies:

Op onze websites worden ook “cookies” gebruikt. Dit zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen en ons toelaten om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van onze website te registreren. Ze helpen om de website beter af te stemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak. Meer informatie hierover kan u terugvinden in onze cookie verklaring op de website https://brightboard.test/cookie-policy

Gegevens die wij verzamelen om uw led scherm te maken en te plaatsen:

Wij verwerken uw persoonsgegevens om het mogelijk te maken u het gepaste led scherm aan te kunnen bieden, die gegevens zijn dan ook noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met U. Het gaat dan voornamelijk over identificatiegegevens zoals e-mailadressen, naam, telefoonnummer om de communicatie mogelijk te maken alsook foto’s of filmmateriaal van uw gebouw, locatiegegevens, persoonlijke voorkeuren, woningkenmerken, elektronische identificatiegegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van onze offerte of opdracht.
Indien u afziet van ons voorstel en het led scherm nog niet wenst te plaatsen kunnen wij deze informatie ook blijven verzamelen om u op een later tijdstip correct verder te kunnen helpen.

Uiteraard worden deze gegevens zeer vertrouwelijk en veilig behandeld.

De inhoud die u wenst te plaatsen op het led scherm kunnen wij ook verwerken. Hier kunnen ook persoonsgegevens in verwerkt staan. ‘BrightBoard BV’ is niet verantwoordelijk voor de inhoud die u op uw scherm plaatst. Indien daar persoonsgegevens op getoond zouden worden dient de verantwoordelijke steeds te zorgen voor een juiste verwerkingsgrond.

Leveranciers en partners:

De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met leveranciers en partners worden ook verzameld. Het gaat dan voornamelijk over identificatiegegevens en om e-mailadressen van contactpersonen om de communicatie mogelijk te maken.

Direct Marketing

Indien U met ons reeds hebt samengewerkt of reeds een offerte voor uw led scherm ontvangen had kan het zijn dat wij u bijkomende informatie bezorgen die aanvullend is aan of in lijn ligt met uw aankoop of offerte voor een led scherm dat u ons in het verleden had toevertrouwd. Wij beroepen ons hiervoor op het gerechtvaardigd belang. Uiteraard kan u ons steeds vragen om u niet meer te informeren.

Indien u nog niet met ons heeft samengewerkt zullen wij u enkel contacteren indien u daarvoor uw toestemming gegeven heeft.

Gegevens die we onrechtstreeks verzamelen:

Het kan zijn dat wij persoonsgegevens verzamelen die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van een benoeming als bestuurder van een vennootschap, of het gaat om gegevens die u zelf publiek heeft gemaakt, zoals informatie op een website, …

Het kunnen ook gegevens zijn die publiek zijn, omdat ze bijvoorbeeld algemeen bekend zijn via google of we ze via de pers vernomen hebben. Ook informatie op bijvoorbeeld de kruispuntenbank van Ondernemingen en Staatsbladmonitor horen hierbij.

Het kan zijn dat wij persoonsgegevens verzamelen via dealers of leveranciers indien ze daarvoor de toestemming van u verkregen hebben.

Gegevens die u ons vertelt of geeft:

Als u ons telefonisch contacteert, kunnen wij uw gegevens (naam, voornaam, emailadres en telefoonnummer) noteren om een klantenoverzicht op te bouwen en indien nodig voor te gebruiken voor onze verdere dienstverlening naar u toe.

Als u ons een visitekaartje geeft kunnen wij die gegevens opnemen in ons bestand.
We gaan hiervan uit dat door de overhandiging U ook uw uitdrukkelijke toestemming geeft voor het verwerken van die gegevens tot op het moment dat u ons te kennen zou geven hierop terug te willen komen.

Gevoelige gegevens:

Wij verzamelen en verwerken als verwerkingsverantwoordelijke geen persoonsgegevens van minderjarigen en evenmin zogenaamde gevoelige gegevens, te weten:

 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken;
 • genetische of biometrische gegevens (vb. gezichtsafbeeldingen en vingerafdrukken);
 • gegevens over gezondheid;
 • gegevens met betrekking tot seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Indien dergelijke gevoelige persoonsgegevens aan ons zouden worden verstrekt, zullen wij deze niet gebruiken en zullen wij deze verwijderen.

4/ WIE ONTVANGT DE PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven derden.

Enkel medewerkers binnen onze organisatie, die in uitvoering van hun functie uw persoonsgegevens nodig hebben kunnen uw persoonsgegevens raadplegen tenzij in de volgende gevallen:

 • Indien dit nodig is voor onze dienstverlening:

Wij werken samen met een aantal derde partijen die uw persoonsgegevens ook kunnen inkijken. Het gaat om ontvangers die uitsluitend in de Europese Unie opereren en verwerkers, individuen of organisaties in directe relatie met ‘BrightBoard BV’. vb. boekhouder, cloud server maar ook logistieke dienstverleners, installateurs, freelancers, partners, onderaannemers,…
De doorgifte van je gegevens is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in de opdracht. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en als een goede huisvader beheren en wij voorzien indien mogelijk daarvoor de contractuele waarborgen.

 • Indien je ons daarvoor de toestemming geeft:
  Indien ‘BrightBoard BV’ in andere situaties persoonsgegevens aan derden zou geven dan gebeurt dit met een expliciete kennisgeving, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en de verwerking.
 • Indien er een wettelijke verplichting is om uw gegevens te delen met overheidsinstanties.

5/ HOELANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEGEVENS

Uiteraard bewaren wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de mogelijke wettelijke verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen die gelden. Bijvoorbeeld voor facturen 7 jaar.

Persoonsgegevens die wij verwerken voor onze offertes en klantenbeheer in het kader van het maken en aanbieden van een led scherm bewaren wij 10 jaar of tot u aangeeft dat wij deze informatie niet meer morgen verwerken. U kan dit ten allen tijde kosteloos vragen.

6/ WELKE RECHTEN HEB JE OM DE BESCHERMING VAN JE PERSOONSGEGEVENS TE GARANDEREN

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

 • Recht van toegang, inzage en verbetering

Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.

Recht op verbetering: u heeft het recht om verbetering)van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

 • Recht van bezwaar

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

 • Recht van vrije gegevensoverdracht

U heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

 • Recht van intrekking van de toestemming

Recht van intrekking van de toestemming: indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.

 • Recht op beperking van de verwerking

U kunt vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Meent u dat wij uw persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, dan kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mogen verwerken. Wij mogen uw persoonsgegevens wel blijven opslaan, maar mogen er geen verdere verwerkingen mee uitvoeren zonder uw toestemming, tenzij in het kader van een gerechtelijke procedure, voor de bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang.

 • Automatische beslissingen en profiling

Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. Wij maken hier echter geen gebruik van met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Recht op uitoefening van uw rechten

Indien u een of meerdere van deze rechten wilt uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen met ons op bovenstaand contactadres en duidelijk te specifiëren welk recht u wilt uitoefenen.
Gelieve dan wel een identiteitsbewijs voor te leggen om u te kunnen identificeren indien nodig.

 • Recht om klacht in te dienen

‘BrightBoard BV’ doet er alles aan om je persoonsgegevens op een correcte, wettelijke en transparante manier te verwerken. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u geen reactie krijgt binnen onze onderneming omtrent uw bezorgdheden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be

7/ HOE WORDEN UW GEGEVENS BEVEILIGD?

‘BrightBoard BV’ tracht de gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

In het onwaarschijnlijke geval dat uw persoonsgegevens betrokken zijn bij een inbreuk op de informatiebeveiliging zullen wij onmiddellijk handelen om de inbreuk te identificeren en actie te ondernemen met gepaste maatregelen.